Στην παρούσα επικοινωνία ενδέχεται να περιέχονται όσα προσωπικά δεδομένα έχει επιλέξει ο αποστολέας να μας διαβιβάσει. Η Επιχείρηση «Kardous Skopelos Villas» εφαρμόζει μία σειρά από τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που στοχεύουν στην προστασία των προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις προϋποθέσεις που τίθενται από την εφαρμοστέα νομοθεσία προστασίας δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με διαδικασίες και πολιτικές της εταιρείας μας που ρυθμίζουν θέματα προστασίας δεδομένων, παρακαλούμε επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 24240 23972.


This communication may contain whatever personal data the sender has chosen to transmit to us. Kardous Skopelos Villas applies a series of technical and organizational measures aimed at protecting personal data in accordance with the requirements and conditions set by applicable data protection law, including the General Data Protection Regulation. For more information on our company procedures and policies that regulate data protection issues, please contact 24240 23972.